.....

  

 

 “...หมื่นดอกจำปา...”  ที่ภูผาขาม...   

“...หมื่นดอกจำปา...”  ที่ภูผาขาม... 

“...หมื่นดอกจำปา...”  ที่ภูผาขาม... 

ชมภาพกิจกรรมฯ ที่ thaipoothai

 โครงการเล็กๆ ของชุมชนคนวัฒนธรรมใหญ่...หัวใจพุทธ..! 

          ชาวชุมชนคนอำเภอหนองสูง วันนี้ มีอะไรดีๆให้น่าติดตาม

        ข่าวว่ามี “...โครงการ หมื่นดอกจำปา ชุมชนร่วมใจฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา...” 

        งานนี้ เขาจะมาช่วยกันปลูกต้นจำปาหรือลีลาวดีนานาพันธุ์กันให้เต็มทั่วทั้งบริเวณทางขึ้น ภูผาขาม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อว่า อีกไม่นานก็จะออกดอกงามบานสะพรั่งอยู่เต็มไหล่เขาและสองข้างทางเดิน ส่งกลิ่นหอมตรลบอบอวลขึ้นไปบูชาพุทธสถานอยู่ชั่วนาตาปี

        ใครๆที่อยากไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้  ชาวชุมชนก็ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัด

        ส่วนใครที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและบริการท่องเที่ยว ขอให้ติดต่อโดยตรง

 

ติดต่อ

·       สำนักสงฆ์ถ้ำต่องแต่ง 

·       ไท  วังไฮ  086-049-3893 (มุก)

 

...อย่าพลาด... 

โครงการ หมื่นดอกจำปาฯ ปลูกให้ได้ไม่ต่ำกว่า  

เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า บวก หนึ่ง ดอก” 

เอ้า เฮ..............................................................................

 

 

 


 

 

 

 

โครงการ หมื่นดอกจำปา ชุมชนร่วมใจฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

11-13 สิงหาคม 2555 เวลา 07.00 น. ณ สำนักสงฆ์ถ้ำต่องแต่ง บ้านบุ่ง ต. ภูวง  อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร

 

หลักการและเหตุผล 

 

        ดอกจำปา หรือ ลีลาวดี เป็นดอกไม้พื้นเมืองที่ดำรงคงอยู่คู่ชุมชนลุ่มน้ำโขงมาอย่างสืบเนื่องยาวนาน  มีดอกสวยงามและกลิ่นหอม มีสีสันและสายพันธุ์ที่หลากหลาย  ทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ สามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติในภูมิภาคแถบนี้ 

ดอกจำปา เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันดีงาม ในครรลองและวิถีแห่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนที่มีมาแต่บรรพกาล จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์อันเป็นสื่อเชื่อมโยงไปถึง รากฐานทางจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรักบ้านเกิด

การปลูกดอกจำปา จึงเปรียบเสมือน การปลูกรัก ปลูกสามัคคี และปลูกศรัทธา ในวิถีชีวิตที่ดีงาม ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา หลอมรวมจิตวิญญาณที่รักมั่นและผูกพันจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงสู่อนาคต

ดังนั้น ชาวชุมชนอำเภอหนองสูง จึงพร้อมใจกันจัด “โครงการ หมื่นดอกจำปา ชุมชนร่วมใจฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา” ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมปลูกต้นจำปา ประดับและตกแต่งริมทางตลอดสายของถนนที่เชื่อมจากชุมชนขึ้นสู่ พุทธสถานภูผาขาม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางศาสนา ดำรงไว้ซึ่งความผูกพันอันแนบแน่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งสืบไป

 

วัตถุประสงค์ 

 

        1.เพื่อกระตุ้น จิตสำนึกรักบ้านเกิด วัฒนธรรมทางศาสนา และสิ่งดีงามอันเป็นคุณค่าทางจิตใจ

        2.เพื่อเสริมสร้าง เอกลักษณ์ และศักยภาพท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

        3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

        4.เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย 

 

        1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความชื่นชมยินดี สมัครสมานสามัคคี และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

        2.ปลูกต้นจำปาและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจนสามารถออกดอกได้ถึง 10,000 ดอก ในพื้นที่เป้าหมาย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

        3.ก่อให้เกิดการตกแต่งด้านภูมิสถาปัตย์ ที่คงความงามตามธรรมชาติของท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้และไม่ก้าวล่วงรุกล้ำเขต วิเวกสถาน ของผู้ปฏิบัติธรรม

 

ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี

 

วัน เวลา และสถานที่ 

 

11-13 ส.ค.2555 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำต่องแต่ง บ้านบุ่ง ต. ภูวง  อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร

       

วิธีการดำเนินการ 

 

        1.จัดให้มีการทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะปลูก

        2.จัดให้มีขบวนแห่ฟ้อนรำ เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

        3.ดำเนินพิธีการร่วมกันปลูกต้นไม้ นำโดย ประธานสงฆ์และผู้นำท้องถิ่น

        4.ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในก้าวต่อไป

 

การประเมินผล 

 

        1.วิธีการตรวจสอบ โดยคณะทำงานจะส่งตัวแทนติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

        2.วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยคณะทำงานจะสุ่มตัวอย่างสำรวจความเห็นจากผู้คนหลายกลุ่ม เช่น คนในชุมชน นักท่องเที่ยว สื่อต่างๆ เป็นต้น

 

 

คณะกรรมการ

 

 

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต                           ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์

คุณลุงสิงห์  โพธิไสย                                      ที่ปรึกษา

 คุณชุนคำ  จิตจักร                                         ที่ปรึกษา

คุณเสาวลักษณ์  กาญจนคงคา                      ที่ปรึกษา (บ.ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จก.)

คุณรุณี  แสนสุข                                             ประธานกรรมการ

คุณพรนภา  ลำเลียงพล                                 ประธานกรรมการ

คุณอรุณี  พงษ์พันธ์                                        ประธานกรรมการ

คุณกานดา สุวรรณนครินทร์                          ประธานกรรมการ

คุณวิไลวรรณ  โคสาสุ                                    ประธานกรรมการ

คุณธรรมรัตน์  แสนสุข                                  ประธานกรรมการ

คุณจิดาภา  ปัททุม                                         ประธานกรรมการ 

อาจารย์วิชัย  จูมแพง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่ง     ประธานกรรมการ

นายประเด็จ  คนหาญ กำนัน  ต.ภูวง              ประธานกรรมการ

นายจำนงค์  สุริยะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่ 4     ประธานกรรมการ

นายบรรชี  สุพรรณโมก ผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่ 5    ประธานกรรมการ

อาจารย์ชัยยา  จันปุ่ม ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง           

อาจารย์บรรเทา  สุริยวงศ์ ครู   ..                    

อาจารย์ชวลิต  เจติโคตร ครู  ..                    

อาจารย์ชาญชัย  แก้วศรีนวม  ครู  ..                  

อาจารย์พูลทรัพย์  วงนาเนาว์  ครู  ..                 

อาจารย์จันทน์ทนกาญจน์  สุนทรส  ครู  ..        

อาจารย์สามิภักดิ์   แสนโคตร  ครู   ..                 

อาจารย์ปณิตนันท์  น้อยทรง ครู  ..                  

อาจารย์นวรัตน์  แสงเพชร  ครู   ..                 

อาจารย์กิตยากรณ์  สนธิพงษ์  ครู   ..                

อาจารย์พลายแก้ว  แสนโคตร  ครู   ..                         

อาจารย์มนตรี  น้อยทรง ครู   ..                 

อาจารย์พงสวัสดิ์  อาจวิชัย ครู   ..               

อาจารย์ดาวเรือง   กลางประพันธ์ ครู  ..           

นายล้น  สุระพันธ์ นักการภารโรง     ..             

นายขาน   สุริยะวงศ์ แพทย์ประจำตำบล            

นายชัย   สุพรรณโมก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน             

นายประดุง  สุริยะวงศ์       ..       ..                         

นายสอนไท  อุคำ             ..       ..                         

นายฉลาด  สุพรรณโมก     ..       ..                        

นายสำรอง  สุพรรณโมก    ..       ..                        

นายชูรส   อาจวิชัย          ..       ..                                    

นายศรีอำพร  จำปา รองนายกเทศมนตรี     

นายชำนาญ  คนหาญ         ..                                        

นายเวส  สุริยะวงศ์ สท.                                

นายอนุชา  ผาริวงศ์ สท.                                          

นายสมจิตร  สุริยะวงศ์ สท.                                        

นายสมคิด  รัตน์อรัญ สท.                              

นายสีดา   จำปา สท.                                  

นายสำราญ  เสียงเย็น สท.                               

นายณัฐนันท์  เสียงเย็น สท.                                

นายวิเชียร  เสียงเย็น สท.                                

นายสมลอ  จันปุ่ม ผู้ใหญ่บ้านวังไฮ(ภูวง)        

นายณัฐพงษ์  รัตนา         ..             ..                               

นายสุรศักดิ์   จำปา         บ้านนาตะแบง          

นายจันทา  จำปา             ..           ..                        

นายสุภาพ  เสียงเย็น                          

นายถาวร   เสียงเย็น เกษตร ต.ภูวง                   

นายเยี่ยม  สุพรรณโมก ผู้ทรงคุณวุฒิ                  

นายวีโร่   สุริยะวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      

นายวี  สุริยะวงศ์      ..                                     

นายลิตร  เสียงเย็น       ..                                    

นายธาตุ  สุริยะวงศ์        ..                                             

นางรุ่งรัตน์  ศรีเดช  ครูอนุบาล                        

นายอนุทิน  แสนสุข ประธานกองทุนหมู่บ้าน     

นางสุนิสา  จูมแพง ประธานกลุ่มแม่บ้าน อ.หนองสูง   

นางดาสา  สุริยะวงศ์  ประธานกลุ่มแม่บ้าน ม.4  

นายเวิน  สุพรรณโมก  มัคนายกวัด                    

นายจื้ม  สุพรรณโมก      ..                                 

นายหวาง  สุพรรณโมก  กรรมการวัด                   

นายย้อม  สุพรรณโมก         ..                                      

 

 

 

 

                                 กำหนดการทอดผ้าป่าและปลูกต้นไม้ 

       ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าปลูกป่าทางขึ้นวัดถ้ำต่องแต่งภูผาขาม 

11-13  สิงหาคม 2555 เวลา 07.00 น. 

ทอด ณ วัดถ้ำต่องแต่ง บ้านบุ่ง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

                        

     เนื่องจากวัดถ้ำต่องแต่งตั้งอยู่บนภูเขาภูผาขามที่มีหน้าผาที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามต้นไม้ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม  ดังนั้นเพื่อให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสวยงามน่าท่องเที่ยวชื่นชมยิ่งขึ้น จึงได้มีโครงการทอดผ้าป่าปลูกป่าต้นลีลาวดีทางขึ้นถ้ำต่องแต่ง 2 ข้างทาง ระยะทางประมาณ 1 กม. 1000 เมตร ต้นไม้ประมาณ 800 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนถ้ำจะสร้างพระประธานองค์ใหญ่ พระธาตุ และบันไดพญานาค ประมาณ 50 เมตร

        จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามกำลังศรัทธา ถ้าบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะมีป้ายชื่อปักที่ต้นไม้ให้ด้วย

                               

                                         กำหนดการ 

 

11 สค.55   19.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่มุกดาหาร

12 สค.55    04.00 น.ถึงบ้านบุ่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

                   06.30 น.รับประธานอาหารเช้า(ข้าวต้ม/เกี้ยมอี่)

                   07.00 น.เริ่มพิธีปลูกป่า โดยมี คุณวชิรพัฒน  เอนกนวล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำผาน้ำทิพย์  เป็นประธานเปิดงาน

                   11.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงบนภูเขา

                   13.00 น.ท่องเที่ยวชมหน้าผา (ผาผึ้ง)ถ้าโชคดีอาจเจอผึ้งมาทำรังเป็น พันๆ รัง ชมป่าที่ยังเขียวสดร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ รับอากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ชมสมุนไพรนานาชนิด ชมลานหินที่สวยงาม หาเก็บเห็ด หาหน่อไม้ตามอัธยาศัย

                   16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งแพ เล่นน้ำ ชมวิถีชาวบ้าน ชมท้องทุ่งนาที่เขียวขจี

                   18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

                    19.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

                    21.00 น. พักผ่อน

13 สค.55      06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียว

                     08.00 น. ถวายภัตตาหาร

                     09.00  น.ถวายผ้าป่า

                     10.00 น.เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม/ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

                     13.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ                      

 

 

                      

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2013 เวลา 10:55 น.)